AC Planinetz

News

Устав на Алпийски клуб Планинец

Sent by npetkov on Jul 09, 2005 - 03:49 PM

Този устав е приет при пререгистрацията на алпийския клуб като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ на 19 февруари 2003 г., с изменения приети на ОС на 14.4.2006 г. и на 27.3.2019 г.


 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.